# شاملو

غزل بزرگ

و آن طرف در افقِ مهتابی ِ ستاره بارانِ رودررو،                                                    زن مهتابیِ من... و شبِ پر آفتابِ چشمش در شعله هایِ بنفشِ ... ادامه مطلب
/ 39 نظر / 35 بازدید